آشنایی با قرار داد ها (بخش اول)

قراردادهای پیمانکاری
انواع  قراردادهای پیمانکاری :

1- دو عاملی   ( کارفرما ، پیمانکار)
2- سه عاملی (كارفرما، مشاور ،پيمانكار)

قراردادهای دو عاملی
روش کلید در دست T.k
روش E.P.C
3- روش طرح و سا خت   D.B
عوامل پیمان

کارفرما :

مجري طرح
مدیریت طرح
مشاورت طرح
مهندس ناظر مقیم
بازرس فنی
شرکت ثالث

2.پیمانکار:

مدیران طرح(مدیران پروژه)
رئیس کارگاه    
سرپرست کارگاه
کارگران

کارفرما : شخص حقوقی است که طرف  پیمان با  پیمانکار است وکارهای موضوع  پیمان برای وی انجام می شود.

مجري طرح: شخصیتی حقیقی یا حقوقی است که ازطرف کارفرما  وظیفه دارد با بکارگیری سایر عوامل مدیریت و اجرا و هماهنگی آنان ، طرح را براساس گزارش امکان سنجی تصویبی با انتخاب مناسب ترین روش ودر چارچوب اعتبارات و مدت مصوب اجراء نماید.

مجری طرح  جهت  مدیریت، کنترل و هماهنگی  پروژه ها و مراحل اجرایی طرح  پس از کسب مجوز از مراجع ذیصلاح می تواند از یک شرکت به عنوان پیمانکار مدیریت استفاده و کلیه وظایف و مسئولیت های کارفرمایی را بجز موارد ی به وی تفویض نماید.

پیما نکار: شخصیتی است حقیقی یا حقوقی که با عقد قرارداد نسبت به کارفرما متعهد می شود که عملیات اجرایی پیمان را انجام دهد.

پیمانکار مدیریت: شخصیتی حقوقی است که به نمایندگی از طرف مجری طرح مسئولیت مدیریت، کنترل و هماهنگی پروژه ها  و  مراحل اجرائی  را به عهده دارد.

پیمانکار مدیریت وظایف خود را درچارچوب  روشها، ضوابط  و دستورالعمل هایی که به تا یید مجری رسیده است  انجام داده و با اعمال مدیریت مستقیم  و  روزانه بر سایر عوامل اجرایی در مقابل مجری مسئولیت صحت انجام کیفی و کمی کار را طبق مشخصات برآوردها  و برنامه های اولیه و  تغییرات احتمالی آن با ارائه  گزارشات مستمر  به عهده دارد.

مشا ور: شخصی حقوقی است که به عنوان عامل فنی کارفرما ، برای انجام خدمات فنی تعیین شده و درموافقت نامه معرفی شده است.

بازرس فنی: شخصی است حقیقی یا حقوقی،که ازسوی کارفرما به منظورنظارت برفعالیت های کنترل کیفی کارهای انجام شده ازسوی  پیمانکار،به کارگمارده میشودتازیرنظرمشاورکارفرماانجام وظیفه کند.

مهندس طراح: مسولیت انجام تمام یابخش هایی ازخدمات طراحی مهندسی کارموضوع  پیمان رابه عهده دارد.

پروژه :طراحی و بنای یک ساختمان یا یک کارخانه و محصول جدید و یا معرفی یک محصول جدید به بازار و ایجاد و نصب امکانات جدید در اموزش. بانک داری . تجارت . فعالیتهای صنعتی . جابجایی یک شرکت یا کار تولیدی و نیز معرفی یک کار جدید یا یک برنامه نرم افزاری می باشد .
هر پروژه از یک سری فعالیت  که به نحوی منطقی مرتب و تنظیم شده تشکیل می گردد.
پروژه دارای اهداف مشخص و تعریف شده ای است .
اهداف پروژه ها دسترسی به یک محصول  خدمت  تکنولوژی   و ....می باشد .

مشخصه های یک پروژه:
زمان مشخص
اهداف مشخص
نتیجه مشخص
منحصر به فرد
جداول زما نبندی و منابع
مدیریت پروژه:
مدیریت و راهبرد زمان ، مواد ، نیروی انسانی  و منابع مالی، جهت تکمیل پروژه به روشی مرتب و اقتصادی  در زمان تعیین شده با در نظر گرفتن کلیه نکات فنی.
 
3 مرحله اصول مدیریت پروژه :

الف : برنامه ریزی
ب : زمان بندی
پ : کنترل و نظارت
 
بخش بزرگ کاری یک پروژه
سازه
ساختمان
مکانیک
برق
معماری


الف- سازه : طراحی سازه فولادی ، ساخت و بر پایی سازه فولادی

ب – ساختمان : طراحی ساختمان
2 – احداث مرحله اول
3 – احداث مرحله دوم
پ – مکانیک :
طراحی
ساخت
نصب

ت – برق :
طراحی تاسیسات برقی
تهیه و تامین تاسیسات برقی

ث – معماری :
طراحی اقلام داخلی
تهیه وتامین اقلام داخلی
احداث و نصب اقلام داخلی
بخش های بزرگ کاری یک پروژه :
1 – طراحی (طراحی و مهندسیٍ-ٍEngineeringساخت ( (Construction
(Procurement3- تهیه و تامین و نصب(
الف- طراحی ( طراحی و مهندسی)
طراحی سازه فولادی
طراحی ساختمان
طراحی تاسیسات مکانیکی
طراحی تاسیسات برقی
طراحی اقلام داخلی
ب- ساخت
ساخت و برپایی سازه فولادی
احداث مرحله اول ساختمان
احداث مرحله دوم ساختمان
ساخت تاسیسات مکانیکی
پ- نصب
تهیه و تامین تاسیسات برقی
نصب تاسیسات مکانیکی و برقی
تهیه و تامین اقلام داخلی
احداث و نصب اقلام داخلی
مراحل اجرای طرح

مطالعات مقدماتی پروژه:
مطالعات شناسایی وتهیه طرح مقدماتی که توسط مهندس مشاور انجام می شود و توسط کارفرما احاله می شود.

مطالعات تفصیلی پروژه:
تهیه نقشه ها و اسناد و مدارک پیمان که توسط مهندس مشاور انجام می شود وتوسط کارفرما تصویب می شود.

اجرای طرح:
مناقصه و انعقاد قرارداد،عملیات اجرایی،تحویل موقت و قطعی.
قرار داد  پیمانکاری
قرارداد پیمانکاری،رابطه ای حقوقی بین پیمانکار و کارفرماست که منشا تعهدوالتزام برای طرفین می باشد.
کارفرما برای انجام دادن موارد زیر معمولا قرارداد هایی را با موسسات مشاوره ای یا پیمانکاری منعقد می کند:

مطالعات بنیادی و تحقیقاتی طرح.
تهیه طرح.
اجرای طرح.
نظارت بر اجرای طرح.
مراحل اجرای پروژه های صنعتی

مطالعات مقدماتی طرح :
الف – مطالعات شناسایی طرح.
ب - تهیه طرح مقدماتی ( طراحی مهندسی اصولی یا پایه بوسیله شرکت مشاور )basic design

2 .مطالعات تفصیلی طرح :detailed design    
الف - تهیه نقشه های تفصیلی.
ب - تهیه اسناد و مدارک مناقصه.

3.اجرای طرح :

الف- ارجاع کار به پیمانکار(مجری طرح بامناقصه پیمانکار عمومی و اصلی راجهت اجرا در سه بخش E.P.C تعیین می کند).
ب- انعقاد قرارداد پیمانکاری با پیمانکارعمومی و اصلی(مسولیت،مدیریت،کنترل وهماهنگی کلی).
ج- عملیات اجرایی(پیمانکار اصلی هرکدام از بخشهای E.P.Cرابه یک پیمانکار می دهد).
د- تنظیم و پرداخت صورت وضعیتها.
ه- تحویل موقت.
و- تحویل قطعی.
مطالعات شناسایی طرح     prefeasibility  )  )
تحقیقات و بررسیهای مربوط به تعیین هدف.
شناخت اعضای تشکیل دهنده طرح.
داده ها و ستاده ها و امکانات فنی و اجرایی طرح.
حجم سرمایه گذاری(ریالی و ارزی).
طول مدت اجرای طرح.

مرحله امکان سنجی

تشخیص و بررسی اجمالی گزینه های احتمالی و  توجیه فنی،مالی،اقتصادی،انتخاب فن آوری،قیمت تمام شده محصول،مکان یابی،مدت اجراء،سودآوری وتوجیه اجتمایی  و  زیست محیطی  طرح.در نتیجه این تحقیقات گزارشی تهیه و به کارفرما اعلام که مبنای پذیرش ویا رد طرح توسط کارفرما می شود.

basic designتهیه طرح مقدماتی

پس از تصویب گزارش شناخت طرح است.طرح مقدماتی بوسیله کارفرما آغاز می شود(کارفرما می تواند طرح مقدماتی را باقرارداد به یک شرکت مهندس مشاور احاله کند).تحقیقات و بررسی هاوآزمایشهای لازم به منظور طراحی و تهیه نقشه های مقدماتی و مشخصات کلی طرح وانجام مطالعات برای گزینه یابی،انتخاب مناسب ترین گزینه و توجیه پذیری آن است.این مرحله طراحی مهندسی اصولی یا پایه نام دارد و دارای اهمیت و دانش فنی بالایی است.کارفرما قبل از تهیه طرح مقدماتی ،مجری طرح (ناظرعالی طرح)  که در طرحهای نوع اول باید حقوقی باشد،تعیین می کند.

امور مربوط به تهیه طرح مقدماتی:

1-بررسی گزینه های مختلف برای اجرای طرح و تعیین نکات مثبت و منفی هر گزینه
2-تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از بکارگیری هر گزینه.
3-مقایسه گزینه ها و انتخاب مناسبترین گزینه ها.


detailed projectمطالعات تفصیلی طرح 

پس از پذیرش و تصویب طرح مقدماتی و برای تهیه طرح نهایی است.
بررسی . تحقیق . کاوش سطحی  و زیر سطحی.  نقشه برداریها. طراحی های دقیق.
آزمایش های لازم به منظور تعیین  مشخصات فنی  و مقادیر دقیق کار و برنامه زمانی  اجرای کار.

منابع تهیه مصالح و تهیه نقشه های تفصیلی و اسناد و مشخصات اجرایی طرح.

تهیه اسناد ومدارک مناقصه :
شرایط عمومی و خصوصی.
مشخصات فنی عمومی و خصوصی.

3. مقادیر کار و  برآورد هزینه اجرایی طرح   بر اساس آخرین فهرست بهاء

اجراي  طرح
ارجاع کار به پیمانکار.
انعقاد قرارداد پیمانکاری.
عملیات اجرایی.
تنظیم و پرداخت صورت وضعیت کارها.
تحویل موقت.
تحویل قطعی.

این مورد را ارزیابی کنید
(2 رای‌ها)
مهدی اشجعی

کارشناس کنترل برنامه ریزی و کنترل پروژه

کارشناس بازاریابی و فروش

پست الکترونیکی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

4662280
بازدید امروز
بازدید دیروز
بازدید هفته جاری
بازدید ماه جاری
بازدید کل
107
777
884
19934
4662280

آی‌پی شما: 54.87.61.215
امروز: دوشنبه، 06 خرداد 1398 - ساعت: 07:03:00

آرشیو

« May 2019 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

ورود به سایت

درباره ما

HTML 5 وب سایت کافه مدیران در دی ماه سال 1392 توسط گروهی از متخصصین ایرانی...