دستورالعمل نحوه تدوين برنامه زمانبندی و بروز رساني پروژه

 در این مطلب نمونه استاندارد از یک فرمت کار ساز جهتكنترل یکپارچه و برنامه ریزی  پروژه های سازمان که دارای مجموعه ای از پروژه های متعدد با وجود پیمانکاران و مشاورين در سطوح مختلف بدون ایجاد یک رویه نسبتا ثابت برنامه ریزی عملا مشکل ساز می باشد. برای شما دوستان قرار داده ایم.

لذا برای دستیابی به یک برنامه جامع و کنترل روند پیشرفت پروژه ها  دستورالعمل پیش رو در خصوص نحوه تدوین برنامه زمانبندی پروژه ها مد نظر پیمانکاران و مشاورین قرار گیرد. تا با پیروی از این دستورالعمل برنامه های واحدی از نظر ساختاری ایجاد گردد. 

 2-  هدف:

 این دستورالعمل به منظور ایجاد وحدت رویه بین پیمانکاران، مشاورين و سازمان در به حداقل رساندن سلایق فردی در تهیه و  بروز رسانی برنامه زمانبندی و کنترل پیشرفت پروژه ها  و بررسی تاخیرات مربوط به آن تدوین گردیده که پیمانکاران و مشاوران بایستی مطابق آن و بر اساس دیاگرام ارائه شده عمل نمایند.

3-  دامنه کاربرد:

این دستور العمل بعنوان یک روش اجرایی تدوین برنامه زمانبندی پروژه برای کلیه پیمانکاران و مشاوران سازمان مهندسی و عمران شهر تهران کاربرد دارد.

4-  مسئولیت :

مسئولیت اجرای  این دستورالعمل برابر جدول ذيل  بعهده پیمانکاران و مشاوران پروژه ها می باشد وپیمانکاران بایستی بعد از ابلاغ قرارداد بنابر شرایط عمومی و خصوصی پیمان و سایر مستندات ، طبق این دستورالعمل و با هماهنگی واحد کنترل پروژه دستگاه نظارت نسبت به تهیه و اخذ تصویب برنامه زمانبندی از کارفرما در موعد مقرر (طبق مفاد قرارداد)  اقدام نمایند.

 

 

عنوان

شرح مسئوليت

پيمانكاران

تهیه برنامه زمانبندی برابر اين دستورالعمل و ارائه به مشاور

معرفي کارشناس کنترل پروژه  به  واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه سازمان

مشاور

كنترل برنامه زمانبندی ارائه شده پيمانكار بر اساس این دستور العمل

معرفي کارشناس کنترل پروژه  به  واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه سازمان

پیگیری برنامه های زمانبندی از پیمانکاران و ارسال آن به واحد کنترل پروژه سازمان

نمايندگان كارفرما

مجري / مدير پروژه

تایید برنامه زمانبندی ارائه شده از نظر تطبیق آن بر اساس سیاست های مدیریت اجرایی

 ارسال برنامه زمانبندي جهت کنترل و  ابلاغ به واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه سازمان

واحد برنامه ريزي و كنترل پروژه سازمان

بررسي  فنی برنامه زمانبندی ارائه شده  مطابق اين دستورالعمل

تطبيق برنامه اصلاحي با برنامه زمانبندي اوليه

انجام مراحل  ابلاغ برنامه زمانبندی به کلیه عوامل اجرايي پروژه

کنترل درصد پیشرفت ماهانه و دوره ای پروژه ها بر اساس برنامه مصوب  ابلاغی

 

5-  تعاریف:

5-1- Master Plan  : چارچوب كلي برنامه ريزي و زمانبندي اجرايي پروژه همراه با مستندات و منابع تهيه آن مي باشد. 

5-2- برنامه زمانبندی کلی اولیه (Overal Plan): برنامه ای که در آن فعالیت های انجام یک پروژه با در نظر گرفتن شرایط قراردادی،  مدت زمان و تاریخ شروع و پایان هر فعالیت مشخص شده و به همراه گانت چارت توسط نرم افزار MSP نوشته می شود.

5-4- برنامه زمانبندی تفصیلی اولیه (Baseline Plan) : برنامه زمانبندی که در آن  فعالیت ها تا سطحی مشخص ریز شده و اوزان و هزینه مربوط به هر فعالیت مشخص می باشد.

5-5- برنامه زمانبندی اصلاحی (REPlan) : برنامه زمانبندی که بدلیل تغییراتی در پروژه  ( تاریخ اتمام پروژه و یا تغییر نقشه ها)  تهیه می گردد.

5-6- برنامه زمانبندی به روز شده (Up Date Plan) : برنامه زمانبندی که در تاریخهای معین بروز رسانی شده و درصد پیشرفت و تاریخ واقعی شروع و اتمام فعالیتها در آن اعمال می گردد.

 5-7-WBS  ( ساختار شکست کار): شامل بخشهای اصلی پروژه  در سطوح مختلف که با مطالعه اسناد مربوط به قرارداد و نقشه های اجرایی و رایزنی با افراد مسئول در پروژه تهیه میگردد. بهتر است ابتدا به صورت درختی طراحی کرده و پس از تکمیل و رفع نواقص به صورت نهایی همراه با کدینگ فعالیت ها تهیه شود .کدینگ نیز متناسب با سطوح پروژه ها به صورت ذیل انجام میگیرد:

سطح یک :  پروژه  Project

سطح دو : محدوده کاری /زیر پروژه Scope of Work

سطح سه : رویه تخصص Discipline

سطح چهار : بسته کاری فعالیت Work Package

سطح پنج : مراحل کاری Level of Effort

-5-8- سطح برنامه : هر فعالیت بر حسب نیاز به سطوح جزء تری تفکیک می شود که با در نظر گرفتن کل پروژه بعنوان سطح 1،  شروع شده و تا سطح 5 جزء می گردد .

5-9- اوزان فعالیت (Weight Factor) : وزنی که بر اساس تناسب میان زمان ، ریال و میزان اهمیت به هر فعالیت تخصیص میابد.

6-   تهیه Master Plan  پروژه:

پیمانکار بایستی Master Plan پروژه شامل :

ساختار اجرایی پروژه

 جدول مشخصات منابع

ساختار نیروی انسانی کارگاه

شناسایی و تحليل ریسکهای پروژه

تعريف گستره و محدوده پروژه

 مشخصات فنی پروژه

 برنامه زمانبندی کلی ( WBS و درصدهای وزنی سطح یک و دو )

 برنامه زمانبندي تفصیلی

را تدوين و پس از تاييد مشاور از طريق مبادي ذيربط به واحد برنامه ريزي و كنترل پروژه سازمان ارسال نمايند حداکثر زمان تحويل برنامه زمانبندی کلی پروژه، 15 روز پس از شروع پروژه (از زمان تحویل زمین )
مي باشد.

6-2- حداكثر زمان تحويل كل Master Plan پروژه پس از تصويب كارگروهي متشكل از نمايندگان كنترل پروژه سازمان، پيمانكار، مشاور و مدير پروژه یک ماه پس از تحویل زمین مي باشد

7-  قواعد تهیه برنامه زمانبندی کلی و تفصیلی :

7-1- برنامه زمانبندی بایستی شامل کلیه گستره و محدوده پروژه باشد. 

7-2- به ازای تمامی تعهدات قراردادی کارفرما و مشاور (رفع معارضین ، ابلاغ نقشه ها، انحراف ترافیک و ...) باید مایلستونی بعنوان پیش نیاز فعالیتهای درگیر در برنامه لحاظ گردد در مواردی که عدم وجود نقشه های اجرایی مانع از ریز کردن سطح فعالیتها می گردد وزن تقریبی به فعالیت مربوطه تخصیص داده شده و پس از کامل شدن نقشه ها برنامه اصلاح گردد.

7-3- در تنظیم ساختار شکست کار باید اعتدال حفظ شده و نیازی به یکسان کردن تعداد سطوح قسمت های مختلف جهت زیبایی شکل برنامه نمی باشد

7-4- جهت حفظ انعطاف برنامه تا جای ممکن از قراردادن قید تاریخ اجتناب نمایید.(فقط مایل ستون ها مجاز به داشتن قید تاریخ هستند)

7-5-بايد شناوری فعالیتها از حد غیر منطقی و مجاز بیشتر نباشد ودر برنامه فعالیت ها شناوری منفی وجود نداشته باشد.

7-6- مسیر بحرانی پروژه کنترل گردد.( صحت مسیر بحرانی پروژه توسط مشاور تایید می گردد)

7-7- منابع بگونه ای به فعاليت هاي پروژه تخصیص داده شود تا  مدت زمان هر كدام از فعالیتها از 2 ماه بیشتر نباشد.

7-8- از فعالیت های مديريتي و نظارتي  Level of Effort با احتیاط استفاده شود

7-9- نام فعالیت هاي پروژه بايد منحصر به فرد و جمله های فعل دار باشند تا خطایی در روابط پیش نیازی و پس نیازی بوجود نیاید. مثلا استفاده از عبارت دیوار چینی ديوار ضلع غرب  بجای دیوار

7-10-  شبکه فعالیت هاي پروژه بايد کامل و منطقی باشد بگونه اي كه فعالیت معلق در برنامه وجود نداشته باشد.

7-11- تاریخ شروع فعالیتهاي پروژه بايد بر اساس میانگین زودترین (ES) و دیرترین (LS) زمان شروع  فعاليت ها برنامه ريزي گردد.

7-12-اکثر فعالیت ها  پروژه بايد پیش نیاز FS داشته باشند

7-13- تعداد فعاليت هاي داراي روابطLag  وLead پذيرفتي برنامه بايد حداقل ممكن را داشته باشد و بيشتر از 5 درصد كل فعاليت هاي پروژه را تشكيل ندهد و همچنين زمان هيجكدام طولاني تر از 20 روز تقويمي نباشد.

7-14- در برنامه ريزي، فعالیت هاي پروژه نبايد Split  شوند.

7-15-براي آخرين فعاليت هاي پروژه نبايد قيدي از جمله Finish on  يا Finish no Later than    گذاشته شود پس انتهای برنامه بايد آزاد باشد.

7-16- در تقویم پروژه ، بايد روزهای کاری به دقت  لحاظ گردد. البته پیمانکار می تواند ایام تعطیلات نوروزی و تعطيلات رسمي كه در آن روزها كارگاه تعطيل است را تقویم روز غیر کاری لحاظ نماید.

7-17- برنامه زمانبندی باید شامل اطلاعات و ستونهای ذیل باشد:

7-17-1-  نام فعالیت: شرح مختصر و مفید آیتم های کاری لحاظ می گردد

7-17-2- مدت زمان : مدت زمان انجام هر کدام از آیتم های کاری لحاظ گردد.

7-17-3- تاریخ شروع ( baseline start  ): تاریخ شروع هر کدام از فعالیت ها با تاریخ شمسی در برنامه ذکر گردد.

7-17-4- تاریخ پایان ( baseline finish ) : تاریخ پایان هر کدام از آیتم ها با تاریخ شمسی در برنامه لحاظ گردد.

7-17-5- احجام: حجم فیزیکی هر کدام از آیتم ها ي پروژه بر اساس نقشه ها در برنامه لحاظ گردد.

7-17-6- واحد: واحد سنجش هر کدام از آیتم ها در این ستون ذکر گردد.

7-17-7- منابع و ماشین آلات: در این ستون میزان منابع و مصالح و ماشین آلات لازم برای اجرای هر کدام از فعالیت ها با توجه به زمان برآورد شده جهت انجام آن آیتم لحاظ گردد.( البته ذکر منابع و تجهیزات در ستون Text  باشد).

7-17-8- هزینه هر فعالیت (baseline cost): در این ستون هزینه برآوردی هر فعالیت بر اساس رقم پیمان قید گردد. بگونه ای که در مجموع برابر رقم پیمان گردد.

7-17-9- ضریب وزن زمانی ( number 3) : اين ضريب از تقسيم زمان تخصیص یافته به هر فعالیت از پروژه بر مدت زمان كل پيمان  حاصل می گردد.

7-17-10- ضریب وزن اهميت فعاليت (number4 ): اهمیت هر فعالیت  بر اساس قضاوت مهندسي و نظر خبره به  فعالیت ها  پروژه اختصاص داده مي شود.

7-17-11- ضریب وزن ریالی ( number 6  ) : با توجه به مقادیر برآورد منضم به پیمان و احجام کار ، مبلغ پیمان بین آیتم های برنامه تقسیم شده و درصد وزن ریالی از تقسیم هزینه هر فعالیت به رقم قرارداد تهیه می گردد.

7-17-12- ضریب وزن فیزیکی معادل ( number 5  ):  از تركيب 60 درصد وزن ريالي ، 30 درصد وزن زماني و 10 درصد وزن اهميت بدست مي آيد.  جهت کنترل پیشرفت کار تهیه می گردد.

7-18- جدول نحوه محاسبه درصدهای وزنی در یک فایل اکسل تهیه و ارسال گردد.

7-19- جدول تخصیص منابع پروژه در یک فایل اکسل تهیه و به همراه نمودار S ونمودار Cash Flow بر مبنای هزینه تخصیص یافته به فعالیتها ارسال گردد.

8-  تهیه برنامه های جبرانی:

 در صورتی که برنامه نیاز به تغییرات داشته و یا زمان برنامه قبلی به اتمام رسیده باشد، باید پیمانکار بایستی برنامه جدید را به همراه فهرست کاملی از تغییرات بوجود آمده در برنامه اولیه ارسال نماید.

1-2-   تهیه برنامه زمانبندی جبرانی در مواقع تغییر نقشه ، رفع معارض و انحراف بیش از  25درصد از برنامه  به درخواست کارفرما یا مشاور می تواند باشد.

2-2- برنامه زمانبندی جبرانی بایستی شامل تمام گستره و محدوده پروژه باشد.

2-2-  در تهیه برنامه جبرانی بایستی تاریخ فعالیت های انجام شده از زمان شروع پروژه تا تاریخ تهیه برنامه جبرانی بر اساس واقعیت لحاظ شده و تاریخ انجام بقیه فعالیت ها از تاریخ تهیه برنامه جبرانی لحاظ گردند و از  روش reschedule  کردن برنامه اولیه خودداری گردد.

2-3-  تا زمان ارسال برنامه جبراني و ابلاغ آن جهت وحدت رويه كار از برنامه قبل استفاده خواهد شد .

4-2-  از وارد نمودن درصد پیشرفت های فیزیکی واقعی در ستون % Complete  خودداری نموده و برای انجام این کار از یک ستون number  استفاده گردد.

9-  به روز رسانی برنامه های زمانبندی:

پیمانکاران بایستی درصدهای برنامه ای و واقعی را از روش زیر محاسبه و فایل برنامه را پس از تایید مشاور  بيست و پنجم هر ماه به واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه سازمان ارسال نمایند.

9-1-در صد پیشرفت برنامه اي

9-1-1- ستون 1number فراخواني و به اسم درصد پيشرفت برنامه اي نامگذاري گردد و فرمول ذيل در آن وارد شود  و در قسمت rollup هيچ گزينه اي انتخاب نشود :

9-1-2-  ستون 2 number فراخواني و به اسم درصد پيشرفت برنامه اي وزني نامگذاري گردد و فرمول ذيل در آن وارد شود و در قسمت rollup گزينه sum انتخاب گردد :

100 / (number 1 * number 5 )

9-1-3- ستون number 9 فراخواني و به اسم درصد پيشرفت فيزيكي برنامه اي نامگذاري شده و فرمول زير در آن وارد و در قسمت rollup گزينه use formula انتخاب گردد :

IIf([number5]=0;[number1];[number2]/[number5]*100)

9-1-4- با استفاده از ststus date تاريخ تهيه گزارش را وارد و پيشرفت برنامه اي پروژه محاسبه ميگردد .

9-2-در صد پیشرفت  واقعي

9-2-1- در ستون %complete پيشرفت فيزيكي هر فعاليت وارد گردد و در قسمت Actual start

Actual finish  تاريخهاي واقعي قيد گردد . (این تاریخها در زمان تهیه لایحه تاخیرات ملاک  شروع و خاتمه فعالیت میباشند)

9-2-2- ستون number 7 فراخواني و به اسم در صد پيشرفت فيزيكي واقعي وزني نامگذاري گردد و فرمول ذيل در آن وارد شود و در قسمت rollup گزينه sum انتخاب گردد :

[%complete]*[number5]/100

9-2-3- ستون number 8  فراخواني و به اسم درصد پيشرفت فيزيكي واقعي نامگذاري گردد و فرمول ذيل در  آن وارد شود و در قسمت rollup گزينه sum  انتخاب گردد :

IIf([number5]=0;[%complete];[number7]/[number5]*100)

 

9-2-4-  بعد از اتمام مراحل قبلي اطلاعات ستون number 8 در ستون text1 با نام در صد پيشرفت ماه جاري كپي گردد .

9-2-5- اين عمل در ماههاي بعدي با حفظ درصد پيشرفت واقعي ماه قبلي تكرار گردد . به عنوان مثال هنگام گزارش گيري براي شهريور بايستي درصد واقعي مرداد در ستون جداگانه حفظ گردد .

9-2-6- numberهای تعریف شده بدلیل بارگزاری برنامه زمانبندی در سامانه 3PMS می باشد و رعایت آن اجباری است.

10- فرمت ارسال برنامه :

فرمت ارسال برنامه زمانبندی بایستی بر اساس بندهای ذیل باشد:

10-1- نرم افزار مورد استفاده جهت برنامه ریزی MSP  می باشد.

10-2- برنامه زمانبندی با فونت B Nazanin  و اندازه 11 قالب بندی گردد.

10-3- پیمانکاران موظف اند برنامه زمانبندی را با تاریخ های شمسی برای سازمان ارسال نمایند.

10-4- برنامه زمانبندی باید در پنج نسخه ی پرینت شده و دو حلقه لوح فشرده برای مشاور ارسال گردد و مشاور پس از تائید و مهر و امضاء  پرینت ها و فایل کامپیوتری را  به مجری طرح مربوطه در سازمان مهندسی و عمران ارسال نماید.

10-4-1- زمانبندی ارسالی در نسخه پرینت شده بایستی حاوی ستونهای شرح فعالیت، مدت زمان اجرای فعالیت، تاریخ شروع ، تاریخ پایان ، درصد وزن فیزیکی و ریالی باشد

10-4-2- در صورتی که برنامه جبرانی باشد ، بایستی علاوه بر ستون های فوق ، ستون درصد پیشرفت واقعی نیز قید گردد.

10-4-3- برنامه زمانبندی پرینت شده باید گویای مسیر بحرانی باشد.

10-4-4- برنامه ارسالی بایستی شامل شرح مشخصات فنی و قراردادی وپلان پروژه باشد.

10-4-5- برنامه زمانبندی باید به همراه نمودار پیشرفت برنامه ریزی شده تجمعی و ماهیانه پروژه تحویل مشاور و سپس کارفرما گردد.

10-4-6- مشاور موظف است قبل از ارسال و تایید و ارسال برنامه زمانبندی مسیر بحرانی پروژه را بررسی نماید.

10-5- فایل برنامه زمانبندی باید با فرمت N.V.D تهیه گردد.

N: نام کامل پروژه               D: تاریخ تهیه برنامه              V: شماره نسخه برنامه

 

شما میتوانید بر اساس ماهیت سازمان خود چنین دستور العملی تهیه نمایید و برای پیمانکاران و مشاوران خود ارسال نمایید تا از یک فرمت واحد بر خوردار شوید در انتها نیز نمونه ای از یک فرمت استاندارد جهت دریافت گزارش های دوره ای جهت دانلود برای شما قرار داده ایم 

نویسنده: مهندس جواد قزل سفلی

دانلود فرمت گزارش دوره ای

این مورد را ارزیابی کنید
(11 رای‌ها)
  • آخرین ویرایش در شنبه, 04 مرداد 1393 ساعت 00:35
  • اندازه قلم
  • دیدگاه (15)
مجتبی جباری

کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه و مدیریت کیفیت

پست الکترونیکی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

نظرات   

 
0 #15 سهراب در تاریخ: دوشنبه 15 مرداد 1397 ، ساعت 10:05 ب ظ
سلام . دوستان عزیزلطفا بفرمایید که روزهای جمعه و ایام تعطیل بایستی دربرنامه زمان بندی پروژه ایام کاری ثبت بشه یا خیر و چرا ؟
نقل قول
 
 
0 #14 فروغ در تاریخ: شنبه 15 ارديبهشت 1397 ، ساعت 06:02 ب ظ
سلام
یک جلسه داریم که 20 سخنران دارد که زمان بندی های هر سخنران هم متفاوقت است حل زمان بندی جلسه 3 ساعت است که میخواستم بدانم که چگونه آن را فرمول کنم که نخواهم تک به تک حساب کنم
مثلا برنامه ساعت 1330 شروع میشود
مجری برنامه 10 دقیقه صحبت میکند که میشود 1340
خانم ایکس 5 دقییه صحبت می کند که میشود 1345
خانم وای 10 دقیقه صحبت میکند که میشود 1355
آقای بی 15 دقیقه صحبت میکند که میشود 1410
این تعداد سخنران را میخواهد در یک جدول اکسل کنم که خود اکسل زمان بندی را جمع بزند
نقل قول
 
 
0 #13 رویا محمدی در تاریخ: جمعه 29 دی 1396 ، ساعت 01:10 ق ظ
با سلام و تشکر بابت این مطلب مفیدتون،این فرمولها رو میشه برای هر پروژه ای میشه کپی و استفاده کرد؟ یا نیاز به تغییر دارن خصوصا فرمول number1 که فرمول طولانی داره
نقل قول
 
 
-1 #12 امین رفیع در تاریخ: پنج شنبه 25 آذر 1395 ، ساعت 06:09 ق ظ
بسیار ممنون از اطلاعات کامل و جامعی که ارائه کردید. موفق و پیروز باشید
نقل قول
 
 
-2 #11 علیرضا گیتی بان در تاریخ: شنبه 24 مهر 1395 ، ساعت 03:07 ب ظ
میشه روش مایلستون کردن فعالیت هارو یاد بدید ممنون
نقل قول
 
 
+2 #10 نیلوفر در تاریخ: یکشنبه 13 تیر 1395 ، ساعت 11:04 ق ظ
سلام و خسته نباشید
ببخشید من در مورد تهیه برنامه جبرانی یک سول داشتم، ما برای اون دسته از فعالیت های که شروع شدند و یک مقدار پیشرفت کرده اند وهنوز تمام نشده اند ولی در پلان قبلی تمام شده اند چکار باید بکنیم که بتوانیم پیشرفت actual که خودمان را داریم وارد کنیم و در برنامه جبرانی جدید طبق پیشرفت واقعی ادامه دهد؟
نقل قول
 
 
-1 #9 میثم نیسی در تاریخ: شنبه 07 شهریور 1394 ، ساعت 02:06 ب ظ
مرسی عالی بود .
نقل قول
 
 
+2 #8 فاظمه در تاریخ: یکشنبه 24 خرداد 1394 ، ساعت 12:03 ب ظ
واقعا ممنون خيلي كمك كرد بهم
نقل قول
 
 
0 #7 مجتبی جباری در تاریخ: سه شنبه 15 ارديبهشت 1394 ، ساعت 10:02 ب ظ
از حسن نظرتون ممنونم خانم امینی
نقل قول
 
 
+1 #6 tarlan amini در تاریخ: سه شنبه 15 ارديبهشت 1394 ، ساعت 12:02 ب ظ
با عرض سلام و خسته نباشید
از مطالب بسیار مفیدتون بی نهایت سپاسگزارم.
نقل قول
 

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

4564161
بازدید امروز
بازدید دیروز
بازدید هفته جاری
بازدید ماه جاری
بازدید کل
221
685
2910
16063
4564161

آی‌پی شما: 3.84.186.122
امروز: پنج شنبه، 04 بهمن 1397 - ساعت: 07:11:19

آرشیو

« January 2019 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

ورود به سایت

درباره ما

HTML 5 وب سایت کافه مدیران در دی ماه سال 1392 توسط گروهی از متخصصین ایرانی...